Marszałek Marek Woźniak podpisał Kartę Różnorodności

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w Urzędzie Marszałkowskim podpisał – w obecności Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Kartę Różnorodności.

– Zdecydowaliśmy się przyjąć Kartę Różnorodności z jednej strony jako zobowiązanie, z drugiej jako narzędzie do tego, by zmierzyć się z tematyką działań antydyskryminacyjnych w Urzędzie. Robimy to od bardzo dawna, staramy się prowadzić tak kwestie pracownicze, aby unikać jakichkolwiek elementów, które można by uznać za dyskryminację z powodu wieku, płci czy innych czynników – mówi Marszałek Marek Woźniak.

Marzena Strzelczak podkreśliła, że „Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana i promowana przez Komisję Europejską, realizowana obecnie w 24 krajach Unii Europejskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest także to, by każda osoba czuła się potrzebna i szanowana w miejscu pracy”.

O korzyściach płynących z implementacji Karty Różnorodności mówiła też Marta Mazurek, zajmująca się w Urzędzie Marszałkowskim polityką równości i różnorodności. Podkreśliła fakt, że „karta obejmuje te idee, które są wartościami demokratycznymi i są ważne dla Unii Europejskiej. Przyjęcie dokumentu to również silny sygnał z serca Województwa Wielkopolskiego, z Urzędu Marszałkowskiego, dla innych organizacji samorządowych w regionie, dla których te wartości są istotne”.

W Polsce Karta została przyjęta w 2012 roku podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została wówczas objęta patronatem honorowym Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem Karty jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Do końca 2018 r. przyjęło ją 246 polskich organizacji, firm i instytucji, w tym 12 jednostek samorządu terytorialnego.

Karta jest pisemną deklaracją, przyjmowaną przez organizacje, firmy i instytucje, które zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Przyjmują Kartę Różnorodności organizacja zobowiązuje się do:
• tworzenia atmosfery i rozwijania kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności, poprzez włączanie zarządzania różnorodnością, kwestii zarządzania wiekiem i równości płci do wszystkich adekwatnych polityk i procedur stosowanych w naszej organizacji;
• wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzzakładowych rozwiązań w celu rozwoju równego traktowania, w tym wskazania osoby lub zespołu koordynującego przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
• wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, ochrony przed mobbingiem oraz ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem;
• wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego, a także cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, w celu podnoszenia świadomości i wiedzy na ten temat poprzez szkolenia, warsztaty i działania skierowane odpowiednio do wszystkich osób zatrudnionych, w tym w szczególności do kadry zarządzającej;
• prowadzenia dialogu z osobami zatrudnionymi na temat przyjętej polityki zarządzania różnorodnością oraz informowania interesariuszy firmy – w szczególności osób zatrudnionych, ale także klientów/ek, współpracowników/ek, partnerów biznesowych, akcjonariuszy, dostawców i podwykonawców – o stosowaniu modelu zarządzania różnorodnością oraz rezultatach takiego podejścia;
• corocznego raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów;
• promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce (z założeń Karty Różnorodności).

W urzędzie powołany będzie zespół ds. wdrażania założeń Karty Różnorodności, którego zadaniem będzie m.in. określanie kierunków działań wpisujących się w wymagania zawarte w Karcie Różnorodności, identyfikacja potrzeb pracowniczek i pracowników w zakresie wsparcia w zarządzaniu różnorodnym zespołem, współpraca w zakresie zarządzania różnorodnością i polityką równego traktowania z koordynatorem Karty oraz innymi samorządami w zakresie wymiany dobrych praktyk, a także szeroko pojęta komunikacja na temat podejmowanych działań i ich efektów.

Autor: UM op: SS

0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze