Jak będzie wyglądała nauka na UAM w nowym roku akademickim? Sprawdź!

Miasto Poznań Święty Marcin UAM fot. Sławek Wąchała

Zgodnie z zapowiedzią rektor Bogumiła Kaniewska wydała zarządzenie dotyczące zasad funkcjonowania uczelni w warunkach epidemii w semestrze zimowym. Zgodnie z nim nauka na uczelni będzie się odbywała częściowo zdalnie.

Zajęcia będą prowadzone tak w siedzibie uczelni, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile zostało to przewidziane w programie studiów. Natomiast „wykłady będą prowadzone w formie kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów w przypadku, gdy uprawnionych do uczestnictwa w wykładzie jest powyżej 30 studentów” – czytamy w zarządzeniu rektor Kaniewskiej. Zdalne prowadzenie wykładów może też mieć miejsce wtedy, gdy grupa studentów jest mniejsza, ale na stacjonarne zajęcia nie pozwalają warunki techniczne i lokalowe danego wydziału. Jednak na to musi wyrazić zgodę prorektor właściwy ds. kształcenia na wniosek dziekana.

To także dziekani odpowiadają za poziom i odpowiednią jakość kształcenia na odległość, w ich gestii także leży zapewnienie nauczycielom akademickim i studentom, którzy nie mają możliwości technicznych prowadzenia kształcenia na odległość, zapewnienia im takich możliwości. Ta sama zasada dotyczy egzaminów.

Studenci muszą mieć też zapewnioną możliwość konsultacji z wykładowcami w siedzibie uczelni zgodnie z planem dyżurów określonym w danej jednostce. Natomiast do obowiązków kanclerza uczelni należy dbałość o odpowiednie przygotowanie budynków UAM do nauczania w warunkach pandemii, w tym częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji budynków, ich elementów, sal dydaktycznych, urządzeń sanitarnych, wyposażenia, a także sposób umieszczenia w budynkach Uniwersytetu wirusobójczych środków dezynfekujących.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UAM

Podziel się: