Dofinansowanie na sieć kanalizacji w gminie Krzemieniewo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Oporowo, Oporówko, Mierzejewo w gminie Krzemieniewo możliwa będzie dzięki umowie na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ kwotą blisko 5 mln 242 tys. złotych.

– Tym projektem zostanie objętych 875 osób. Zakłada on także budowę pięciu przepompowni ścieków. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej ma wynieść 11 tysięcy 669 kilometrów. Przyznając dofinansowanie dla tej inwestycji, zależało nam na uporządkowaniu gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzemieniewo i spełnieniu wymogów unijnych dyrektyw dotyczących ochrony wód. Ważna jest także poprawa stanu środowiska naturalnego, na co UE kładzie nacisk w tej perspektywie finansowej – mówi Marszałek Marek Woźniak.

Beneficjentem dofinansowania jest Gmina Krzemieniewo. Ta inwestycja wpisana jest w realizację działania 4.3 WRPO 2014+ „Gospodarka wodno – ściekowa”. Całkowita wartość projektu przekracza 10 mln 113 tys. zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest z końcem grudnia 2020 roku.

mat. pras. / op. AS

Dodaj komentarz

avatar