Badanie potrzeb i satysfakcji poznanianek

W roku 2018, w wyjątkową, setną rocznicę zyskania przez Polki praw wyborczych, Urząd Miasta zlecił badanie potrzeb i satysfakcji poznanianek. Powstały dokument „Diagnoza potencjału rozwojowego kobiet” zawiera szereg pytań, zmierzających do określenia kim są i czego pragną mieszkanki miasta.
Kim jesteś, poznanianko?

Poznań zapytał kobiety o ich preferencje, potrzeby i satysfakcję z życia w mieście. Kobiet w Poznaniu jest więcej niż mężczyzn. Stanowią ponad 53% ludności, a na 100 mężczyzn przypada 114 pań. Najbardziej sfeminizowaną dzielnicą jest Grunwald. Tam na 100 mężczyzn przypada 117 kobiet.

Zawodowo panie realizują się w bardzo wielu branżach, ale najwięcej jest ich w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (ponad 82% wszystkich pracujących to kobiety), w edukacji (70,5%), administracji publicznej (67%), działalności finansowej i ubezpieczeniowej ( 63%) i w zakwaterowaniu i gastronomii (62%).

Poznanianki stawiają na kulturę i społeczeństwo

Kobiety są zainteresowane otoczeniem, w którym mieszkają. Chcą, by było one dopasowane do potrzeb rozwojowych i pozwalało na atrakcyjne spędzanie czasu. Z badań wynika, że kobiety częściej niż mężczyźni korzystają z oferty kulturalnej Poznania. Są też aktywniejsze społecznie. To one widzą większą potrzebę uczestniczenia w działaniach przynoszących korzyści lokalne. Deklarują chęć uczestnictwa w wyborach rad osiedli, głosowania w budżecie obywatelskim i wspierania lokalnych inicjatyw. Stawiają na jedność i wspólnotowość. To nastawienie na współpracę i działanie w kolektywie stanowi według poznanianek podstawę do lepszego rozwoju miasta.

Ponadto respondentki opowiadają się za polityką „zero tolerancji” dla przemocy i naruszających prawo pseudokibiców. Chcą bezpiecznego otoczenia dla siebie i swoich rodzin. Co ciekawe, ankietowane nie uważały polityki równościowej i antydyskryminacyjnej za priorytetowe zadanie Miasta. Być może wpływ na to ma fakt, że nie napotykają na tego typu uciążliwości w życiu codziennym i zawodowym na skalę, która stanowiłaby dla nich znaczący dyskomfort. Niewykluczone też, że względnie niskie poparcie kobiet dla polityki równościowej i antydyskryminacyjnej bierze się z przeświadczenia, że i tak jest ona w mieście realizowana.

Poznanianki cenią naturę, ład i porządek

Poznanianki cenią sobie ład i estetykę otoczenia. Uważają, że zadaniem władz miasta jest ochrona i rozwijanie zasobów przyrodniczych Poznania, by w ten sposób podnosić jakość życia mieszkańców i zapobiegać zmianom klimatycznym. Bardziej niż inne grupy badanych, kobiety dostrzegają wpływ otoczenia na stan zdrowia mieszkańców. Dla poznanianek ważne jest czyste powietrze. Są bardziej niż mężczyźni nastawione proekologicznie. Jednocześnie kobiety w Poznaniu mniej chętnie sięgają po ekologiczne formy transportu. Tylko 5% ankietowanych podało, że porusza się pieszo, a korzystanie z roweru zadeklarowało 6% badanych. Aż 49% respondentek po Poznaniu porusza się samochodem. Dla 40% podróżujących komunikacją miejską ważna jest natomiast funkcjonalność transportu zbiorowego, a nade wszystko jej punktualność i czystość.

Kobietom w Poznaniu przeszkadza często nieład w przestrzeni publicznej. To one częściej wskazują na potrzebę budowania parkingów podziemnych, a także parkingów typu park&ride na peryferiach miasta. One dostrzegają nierówne chodniki i zbyt wysokie krawężniki, gdyż często pokonują je wózkami, opiekując się dziećmi. Bardziej niż inne grupy angażują się w proces edukacji dzieci i młodzieży i wskazują na potrzebę podnoszenia jakości kształcenia w szkołach podstawowych i średnich.

Poznanianki wyczulone są też na istnienie barier architektonicznych w przestrzeni miejskiej, które utrudniają życie i funkcjonowanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Częściej na nich niż na mężczyznach, spoczywa obowiązek opieki nie tylko nad najmłodszymi, ale także nad osobami chorymi i seniorami. Zależy im na rozwijaniu przez miasto ochrony instytucjonalnej osób starszych, samotnych i wykluczonych.

Poznanianki chcą ożywienia miasta

Wyniki badań wskazują, że poznanianki chcą uczestniczyć aktywnie w życiu miasta i oczekują ożywienia centrum. Mają spore oczekiwania wobec oferty kulturalnej. Widziałyby Poznań z większą liczbą wydarzeń kulturalnych, zwłaszcza tych o zasięgu międzynarodowym.

Kobiety często spełniają rolę „organizatorek codzienności” i pragną zamieszkać w otoczeniu dającym wszechstronne możliwości wypoczynku, rozwoju i spędzania wolnego czasu. Co ważne, poznanianki chciałyby mieć dostęp do kultury i funkcjonalnych miejsc stwarzających możliwości rekreacji blisko miejsca zamieszkania. Miasto, według poznanianek, powinno rozwijać się równomiernie, a w obrębie osiedli mieszkaniowych stwarzać warunki do różnego typu aktywności. Kobiety pragną różnorodności i realizacji przedsięwzięć na wysokim poziomie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Miasto Poznań, poznanianki są aktywne i przedsiębiorcze. Bardziej niż mężczyźni otwarte są na współpracę ponad podziałami oraz niematerialne aspekty rozwoju i sukcesu. Jednocześnie nierzadko gorzej oceniają swoje szanse i sytuacje na rynku pracy. Wpływ na to mają ich liczne obowiązki pozazawodowe, które bez wahania przyjmują na swoje barki. Pragną zdobywać nowe doświadczenia, rozwijać się i kształtować swoją drogę. Chcą świadomie wpływać na rozwój społeczny i przestrzeń publiczną oraz pracować z innymi, by Poznań każdego dnia stawał się coraz lepszym miejscem do życia. Pragną rozwijać kulturę i edukację, chronić przyrodę i walczyć o prawa słabszych i bezbronnych. Pragną tego wszystkiego i z pewnością to zrealizują, bo z naszych poznanianek są naprawdę Równe Babki!

Poznanianki to Równe Babki

W Poznaniu nie brakuje mieszkanek, które swoją pracą i aktywnością obywatelską przynoszą wiele dobrego lokalnej społeczności. Są bohaterkami w swoich rodzinach, miejscach pracy, otoczeniu sąsiedzkim, są bohaterkami życia codziennego.

Bohaterki nie zawsze stoją w świetle reflektorów, a informacje o ich wyczynach często nie goszczą na pierwszych stronach gazet. Aby uczcić te, które w 2018 roku dokonały wyjątkowych czynów, Miasto Poznań zainaugurowało plebiscyt „#RówneBabki”, mający wyłonić „Poznaniankę Roku 2018”. Z okazji 100-lecia praw kobiet, na podstawie wyników głosowania mieszkańców nadany zostanie także specjalny, jednorazowy i honorowy tytuł „Poznanianki Stulecia”.

Autor: UMP

Podziel się: