Radni przyznali absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za wykonanie budżetu w 2018 roku

27 maja, podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radni przyznali absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za wykonanie budżetu w 2018 roku. 25 radnych głosowało „za”, a „przeciw” było 12.

Budżet Województwa Wielkopolskiego za rok 2018 został zrealizowany w zakresie dochodów w wysokości 1 236 mln zł, co stanowiło 101,6 % planu, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 1 270 mln zł, tj. 93,9% jego założeń. Pozytywną opinię o budżecie wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa. Dobre zarządzanie strategiczne i finansowe potwierdziła także w kwietniu br. Agencja Ratingowa Fitch Ratings przyznając Wielkopolsce międzynarodowy rating długoterminowy na poziomie A – z perspektywą stabilną i krajowy długoterminowy na poziomie AAA również z perspektywą stabilną.

– Wciąż utrzymujemy solidarnościowy charakter budżetu, który znacząco zasila wiele dziedzin aktywności społecznej w Wielkopolsce. Cieszę się, że po raz kolejny Fitch Ratings potwierdza, że województwo utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz mocne wskaźniki zadłużenia i płynności. Dobre zarządzanie budżetem województwa to silny fundament pod jego dalszy rozwój – podkreśla Marszałek Marek Woźniak.

533 mln zł przeznaczono na inwestycje związane z transportem. Lwią część z tych pieniędzy – bo 172 mln zł – pochłonęło uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Na ochronę zdrowia Samorząd Województwa przeznaczył w 2018 roku 198 mln zł z budżetu. Najważniejszymi zrealizowanymi z tych środków inwestycjami było zakończenie budowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień w Poznaniu czy budowa bazy LPR w Michałkowie.

Rozpoczęta została także jedna z najważniejszych inwestycji, jaką jest budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. Doposażono także Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, w którym przebudowano i zmodernizowano blok operacyjny. Ważną część wydatków w tym zakresie stanowiły programy profilaktyczne wczesnego wykrywania nowotworów czy chorób układu oddechowego oraz przedsięwzięcia z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu. Z kolei prawie 139 mln zł pochłonęły przedsięwzięcia związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Pozostałe wydatki to inwestycje w oświatę i wychowanie oraz rolnictwo i administrację publiczną.

Autor: UM

Podziel się: