Poznań: Tramwaj z pętli Zawady do stacji Poznań Wschód. Wiśniewski: „Bardzo nam zależy na poznaniu pomysłów i oczekiwań mieszkańców”

trasa Poznań Wschód, wizualizacja fot. ZTM

Wszyscy zainteresowani mają czas do 17 października, by wziąć udział w konsultacjach społecznych przebiegu trasy tramwajowej od pętli na Zawadach do stacji Poznań Wschód. Opinia mieszkańców jest bardzo ważna, zapewniają władze miasta.

Aktualnie na Głównej można korzystać wyłącznie z komunikacji autobusowej. Tramwaj dojeżdża wyłącznie do pętli na Zawadach, co dość znacznie ogranicza możliwości korzystania z tej formy transportu przez mieszkańców Głównej. Planowana trasa tramwajowa w sposób istotny pozwoli na zwiększenie możliwości przewozowych oraz usprawni układ transportowy integrując przejazdy tramwajem i autobusem z podróżami koleją, bo w jej ramach jest przewidziany też nowoczesny węzeł przesiadkowy z parkingiem Park & Ride.

– Zawady i Główna to rejony Poznania, w których linia tramwajowa mogłaby nie tylko zdecydowanie poprawić komunikację lokalną, ale także dać ożywczy impuls rozwojowy – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

– Bardzo nam zależy na poznaniu pomysłów i oczekiwań mieszkańców, jak również ich uwag oraz preferencji dotyczących przebiegu nowej trasy tramwajowej – wskazuje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Koncepcja zakłada dwa warianty przebiegu nowej trasy. Dla każdego początkiem trasy byłaby obecna pętla tramwajowa na Zawadach. Na pętli planowane jest włączenie nowej trasy do istniejącego torowiska na ulicy Podwale, a jej koniec znajdowałby się w rejonie stacji kolejowej Poznań Wschód. Na części planowanego odcinka nowej trasy przebiegi torowiska są wspólne dla obydwu wariantów – tak jest na ulicy Zawady i fragmencie ulicy Głównej, a ich rozgałęzienie następuje na wysokości ul. św. Michała.

Wariant 1 (W1)

Jest zgodny z obowiązującym rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszaru Główna” część A i przewiduje poprowadzenie trasy tramwajowej poprzez nowy ciąg komunikacyjny oznaczony w planie symbolem 3KD-Lt przy istniejącym dyskoncie spożywczym, a następnie wzdłuż północnej granicy boiska Klubu Sportowego Polonia Poznań.

Wariant 2 (W2 – alternatywny)

Zakłada poprowadzenie trasy tramwajowej na ulicy Głównej w rejonie rynku Wschodniego, a następnie nową ulicą, oznaczoną w planie miejscowym symbolem 22KD-D, która ma powstać w przybliżeniu w połowie odcinka między ulicami Harcerską a Wiejską.

Oba warianty na dalszym odcinku przebiegają ulicą Wschodnią, gdzie w rejonie stacji kolejowej Poznań Wschód planuje się (zgodnie z planem miejscowym) także: lokalizację nowej pętli autobusowej oraz parkingu Park & Ride, czyli stworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Obecnie nie ma harmonogramu realizacji tej inwestycji. Jest ona uzależniona nie tylko od wyników konsultacji społecznych przy ustalaniu jej szczegółowego przebiegu, ale również od możliwości finansowych miasta oraz ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania (np. w ramach funduszy Unii Europejskiej).

Źródło: UMP

Podziel się: