Poznań: Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych, dużo zastrzeżeń

Poznań fot. UMP
W 2018 roku pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania skontrolowali 48 obiektów wielkopowierzchniowych. W przypadku 21 z nich, kontrolerzy mieli zastrzeżenia.

Za właściwy stan techniczny obiektów wielkopowierzchniowych odpowiadają ich właściciele lub zarządcy. Co najmniej dwa razy w roku (w terminach do 31 maja i do 30 listopada) powinni zlecać osobom z uprawnieniami budowlanymi sprawdzenie stanu technicznego obiektu. O wnioskach musi zostać powiadomiony powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. W przypadku nieprawidłowości, mogących skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, zarządzający obiektem zobowiązani są do ich natychmiastowego usunięcia.

– Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, a więc od 2007 roku, inspektorzy PINB prowadzą rejestr obiektów wielkopowierzchniowych i analizują treść otrzymywanych zawiadomień o przeprowadzonych kontrolach. Sami także prowadzą działania kontrolne, podczas których sprawdzają stan techniczny tego rodzaju obiektów – mówi Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Na koniec 2018 roku w rejestrze obiektów wielkopowierzchniowych, prowadzonym przez PINB, znajdowało się 718 budynków i budowli.

– Ze względu na rozbiórki lub powstawanie nowych obiektów rejestr ten jest na bieżąco aktualizowany. Zawiadomienia o przeprowadzeniu półrocznych kontroli budynków i budowli wielkopowierzchniowych są bardzo szczegółowo analizowane. Jakiekolwiek sygnały o ich nieodpowiednim stanie technicznym są natychmiast sprawdzane – tłumaczy Paweł Łukaszewski. – Nie tylko monitorujemy treści zawiadomień, jakie otrzymujemy od osób dokonujących przeglądy stanu technicznego. Co roku inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego przeprowadzają kontrole prewencyjne tego rodzaju obiektów.

Kontrole dotyczą przede wszystkim budynków użyteczności publicznej, np.: centrów handlowych, obiektów targowych i sportowych, a także w dużym zakresie obiektów przemysłowych.

W 2018 roku PINB sprawdził 48 obiektów wielkopowierzchniowych. Były to budynki o funkcji: produkcyjnej, magazynowej, sportowej, dydaktycznej, wystawienniczej, mieszkalnej oraz handlowo – usługowej. Podczas ubiegłorocznych kontroli inspektorzy nie stwierdzili nieprawidłowości w stanie technicznym obiektów zarządzanych m.in. przez: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Uniwersytet Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny, Remondis Sanitech. Nie odnotowano ich także sprawdzając stan techniczny obiektów handlowych przy ulicy Szwedzkiej, Umultowskiej i Pleszewskiej, przedsiębiorstwa produkcyjnego przy ul. Szwajcarskiej czy obiektów firmy budowlanej przy ul. Szarych Szeregów.

W trakcie ubiegłorocznych kontroli niestety stwierdzono także sporo nieprawidłowości w stanie technicznym obiektów magazynowych i produkcyjnych oraz handlowo-usługowo-mieszkalnych. Zastrzeżenia inspektorów dotyczyły: stanu technicznego zewnętrznych elementów budynków (ubytki i odparzenia tynków, spękania ścian i kominów, uszkodzone rynny i rury spustowe, skorodowane obróbki blacharskie i uszkodzone pokrycia dachów) oraz stanu technicznego wewnętrznych elementów budynków (np. zawilgocone piwnice, przemieszczenia elementów sufitu podwieszanego, zły stan okładzin ścian, obwieszone maty izolujące kanały wentylacyjne).

W trzech sytuacjach stwierdzono, że zarządzający obiektem nie przeprowadził kontroli stanu technicznego wentylacji mechanicznej oraz przewodów kominowych. W przypadku jednego obiektu – biurowego z wiatą magazynową – stwierdzono zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych (spękania i ubytki w słupach i ryglach żelbetowych, korozja stalowych elementów nośnych, ubytki otulin zbrojenia). W wyniku odkrytych nieprawidłowości wydano decyzję o wyłączeniu tego budynku z użytkowania.

– Reasumując, w odniesieniu do 27-u spośród 48 skontrolowanych obiektów inspektorzy nie mieli żadnych zastrzeżeń. Natomiast w przypadku 21 obiektów wydano zalecenia, najczęściej dotyczące pilnego wykonania napraw uszkodzonych części obiektów – tłumaczy Paweł Łukaszewski.

Autor: PINB / UMP

Podziel się: