Poznań: Fitch Ratings podał nową ocenę ratingową miasta. Jak wypadła?

Poznań panorama fot. Sławek Wąchała

Rating nadal na poziomie A-, czyli najwyższa możliwa ocena dla polskiego samorządu lokalnego. Tak międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings oceniła Poznań mimo – jak zaznaczyła w komunikacie – zagrożeń „Polskiego Ładu”.

Rating na poziomie A- oznacza, że miasto ma bardzo dużą zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Mimo że już w grudniu ubiegłego roku agencja ostrzegała, że rządowy program „Polski Ład”, wprowadzając duże zmiany w systemie dochodowym samorządów lokalnych, może doprowadzić do problemów finansowych polskich samorządów, a więc wpłynie także na ich ratingi.

Z tego powodu agencja umieściła Poznań i pozostałe oceniane polskie miasta na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Jednak najnowsza ocena opublikowana 26 września, w której Fitch ocenił przewidywane skutki „Polskiego Ładu” na sytuację finansową polskich samorządów, wypadła bardzo dobrze dla Poznania i agencja zdjęła miasto z listy obserwacyjnej razem z 16 innymi.

Fitch potwierdził także na poziomie A- z prognozą stabilną międzynarodowy długoterminowy rating Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej. To najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena tej agencji, równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju – ocena miasta jest obecnie ograniczona ratingiem Polski.

„Według Fitch reforma podatkowa wpłynie negatywnie na wielkość dochodów samorządów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych” – informuje Urząd Miasta Poznania. – „Agencja podkreśla także, że przewidziane w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozwiązania będą niewystarczające, aby w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z PIT od 2022 r. Fitch uważa, że gminy będą zmuszone do podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, takich jak podwyższenie podatków i opłat lokalnych oraz ograniczenie wydatków, aby zrównoważyć ubytek dochodów. Ocena przewidywanych skutków reformy „Polski Ład” na sytuację finansową miast jest oparta na założeniu, że nie nastąpią dalsze znaczące zmiany w reformie podatkowej”.

Jak przypominają władze Poznania, ratingi to opinie niezależnych, wyspecjalizowanych instytucji, określające wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu i jego ogólną zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. Posiadanie takiej oceny ułatwia dostęp do rynków finansowych oraz do kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.

Agencja Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Ocenia wiarygodność kredytową emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym większość polskich miast i województw. Wiarygodność kredytową Poznania ocenia od 2013 r.

Podziel się: