Polska: Andrzej Duda zarządził wybory do Parlamentu Europejskiego

Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia na niedzielę 26 maja wyborów do Parlamentu Europejskiego. Głosować będziemy w godzinach 7.00-21.00; wybierzemy 52 polskich przedstawicieli w PE.

Załącznikiem do postanowienia jest kalendarz wyborczy, określający terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych.

Pierwszą z takich czynności jest tworzenie komitetów wyborczych. Jest na to czas do 6 kwietnia. Zgodnie z Kodeksem wyborczym tylko komitetom utworzone przez partie polityczne i koalicje partii politycznych oraz przez wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów na europosłów i prowadzenia – na zasadzie wyłączności – kampanii wyborczej na rzecz kandydatów.

Do 8 kwietnia muszą zostać powołane rejonowe i okręgowe komisje wyborcze. W celu przeprowadzenia wyborów do PE utworzono 13 okręgów wyborczych, obejmujących obszar jednego lub więcej województw bądź część województwa. Zasadą jest, że granice okręgu nie mogą naruszać granic wchodzących w jego skład powiatów i miast na prawach powiatu. W przypadku województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego okręg to obszar całego województwa. Dwa województwa składają się na jeden okręg w przypadku: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, dolnośląskiego i opolskiego oraz lubuskiego i zachodniopomorskiego. Jest też okręg mazowiecki oraz okręg obejmujący Warszawę oraz osiem powiatów wokół stolicy.

Kandydatów można będzie zgłaszać do północy 16 kwietnia. Liczba kandydatów na europosłów zgłaszanych na liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10. Każda lista kandydatów musi być poparta podpisami co najmniej 10 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.

W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela UE niebędącego obywatelem polskim, kandydat do pisemnej zgody na kandydowanie jest obowiązany dołączyć oświadczenie stwierdzające, że nie kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego w innym państwie członkowskim UE, oraz że nie został pozbawiony, na mocy orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej, prawa do kandydowania w wyborach do PE w macierzystym państwie. Oświadczenia te są weryfikowane przez polskie instytucje.

Do 26 kwietnia mogą być zgłaszani – przez pełnomocników komitetów wyborczych – kandydaci na członków obwodowych komisji wyborczych. Składy komisji obwodowych komisarze wyborczy powołają najpóźniej 5 maja. Po ostatniej nowelizacji Kodeksu wyborczego w wyborach do PE nadal będzie jedna obwodowa komisja wyborcza. Jej liczebność zależy od wielkości obwodu głosowania i waha się od 7 do 13 osób. Przed 5 laty obwodowe komisje wyborcze liczyły po 9 członków.

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym od 11 do 24 maja będzie czas na nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze.

16 maja upłynie termin podania przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

21 maja – to z kolei ostatni dzień na składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. W myśl nowelizacji Kodeksu na decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wójt będzie miał pięć dni, a wyborca będzie musiał dołączyć adres czasowego przebywania. Chodzi o uniknięcie zamieszania, jakie miało miejsce przed wyborami samorządowymi.

Głosowanie w wyborach do PE przeprowadzane jest także dla obywateli polskich przebywających za granicą. Warunkiem utworzenia obwodu głosowania jest zgromadzenie co najmniej 15 wyborców i  możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu. Te zasady dotyczą też polskich statków morskich znajdujących się w dniu wyborów w podróży. Tworzenie obwodów głosowania za granicą musi zakończyć się do 5 maja.

Kampania wyborcza zakończy się o północy z 24 na 25 maja. W niedzielę 26 maja lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00.

52 przypadające Polsce w tych wyborach mandaty zostaną rozdzielone między komitety (zarówno partii, koalicji, jak i wyborców), które osiągną 5-procentowy próg wyborczy. Głosy oddane na listy w skali kraju będą przeliczane metodą d’Hondta. W odróżnieniu od wyborów krajowych okręgi wyborcze nie mają przypisanej określonej liczby mandatów do zdobycia. To ile mandatów przypadnie na dany okręg jest pochodną kilku czynników: frekwencji, rozkładu głosów i mandatów pomiędzy poszczególne komitety w skali kraju oraz rozkładu głosów oddanych na komitety w poszczególnych okręgach. Te wyliczenia przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza.

woj/

 

Podziel się:

Ostatnio dodane: