Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Sojalizm | Cykl “Planeta B nie istnieje” w Kinie Muza

20 lutego @ 19:00 - 22:00

77514 image 84835437 10157866527270330 9067063196107407360 o - Sojalizm | Cykl "Planeta B nie istnieje" w Kinie Muza

Cykl PLANETA B NIE ISTNIEJE powstał nie tylko po to, żeby dać Wam solidną dawkę wiedzy na tematy związane z kryzysem klimatyczny, ale też poczucie, że możemy wspólnie działać, żeby ratować naszą planetę. Dlatego wyjdziemy od rozmowy o kondycji Ziemi, pozycji jaką zajmuje na niej człowiek i naszej odpowiedzialność za obecny stan, ale też zaprezentujemy nowe wizje i alternatywy.

Od listopada do kwietnia raz miesiącu zagłębicie się w kolejny temat, który omówimy pod kątem akcji, które my oraz rząd powinniśmy podjąć, żeby wspólnie cieszyć się pięknem naszej planety w kolejnych pokoleniach. Naszym celem jest pomoc w stworzeniu kolejnego pokolenia liderów, dobrze poinformowanych, świadomych i gotowych do zajęcia właściwego stanowiska oraz podjęcia działań, co obecnie staje się koniecznością. Pamiętajcie, nie jesteście sami. Działamy razem.

Po seansie zapraszamy na dyskusję.
Spotkania będzie prowadziła Magdalena Garczarczyk
Aktywistka działająca na rzecz zieleni i przyrody w mieście, związana z Koalicja ZaZieleń Poznań. Animatorka w Kolektyw Kąpielisko, które wraz z mieszkańcami współprowadzi ogród społeczny na Łazarzu.Z wykształcenia architektka krajobrazu, inspektor nadzoru terenów zieleni, nauczycielka. Od wielu lat w ramach działalności Projektu Zieleniak organizuje wydarzenia dla dzieci i dorosłych zajmując się edukacją przyrodniczą, ogrodniczą i przestrzenną.

————-

[TERMINARZ PROJEKCJI]

👉 Czwartek | 20.02 | godz. 19:00 | Sala nr 1
🎫 https://tinyurl.com/Sojalizm-bilety

Po seansie zapraszamy na dyskusję.

————-

[OPIS FILMU]

”SOJALIZM”
reż. Stefano Liberti, Enrico Parenti | Włochy, 2018 | 65 min.

W jaki sposób rosnący popyt na mięso w prze­lu­d­ni­o­ny­ch Chi­na­ch wpływa na lasy de­sz­czo­we w Ama­zo­ni­i? Dla­cz­ego i po co bra­zy­li­j­scy fa­r­me­rzy są wabi­e­ni na farmy soi w Mo­za­m­bi­ku? Film przed­sta­wia łańcuch pro­du­k­cji wi­e­przo­wi­ny na świ­a­tową skalę. Do­wi­a­du­je­my się, że w świ­e­cie bo­ry­kającym się ze sku­t­ka­mi zmian kli­ma­tu i prze­lu­d­ni­e­ni­em kon­tro­la pro­du­k­cji żywności staje się coraz większym i opłaca­l­nym bi­zne­sem pro­wa­dzo­nym przez za­le­d­wie ga­r­stkę gi­ga­ntycz­ny­ch ko­r­po­ra­cji.

Uka­zując pro­ces prze­mysłowej pro­du­k­cji wi­e­przo­wi­ny, począwszy od Chin po Bra­zy­lię, Stany Zje­d­no­czo­ne i Mo­za­m­bik, film uświ­a­da­mia, jak ogro­m­na ko­n­ce­n­tra­cja władzy zna­j­du­je się w rękach za­cho­d­ni­ch i chińskich firm, które po­tra­fią dziś ste­ro­wać świ­a­tową ko­n­su­m­pcją. Sy­stem ma­so­wej pro­du­k­cji wi­e­przo­wi­ny po­wstał po ko­ni­ec lat 70. ubiegłego wieku w Sta­na­ch Zje­d­no­czo­ny­ch, a następnie ro­z­sze­rzo­ny został na cały świat, szcz­ególnie w gęsto za­lu­d­ni­o­ny­ch kra­ja­ch. Spo­wo­do­wał nie tylko wy­pa­r­cie setek małych przed­siębiorców w tej branży, ale prze­de wszy­st­kim na tr­wa­le zmie­nił cha­ra­k­ter ho­do­w­li zwi­erząt, pro­du­k­cji żywności i ota­czający nas kra­jo­braz.

Ob­se­r­wu­je­my, jakie zmi­a­ny wywołują w bra­zy­li­j­ski­ch la­sa­ch de­sz­czo­wy­ch ogro­m­ne pla­n­ta­cje soi wy­ko­rzy­sty­wa­nej jako pasza dla świń. Wi­dzi­my, jak działają su­pe­r­te­r­micz­ne rzeźnie w Chi­na­ch, gdzie w ciągu go­dzi­ny rzeźnik może zabić 600 świń. Film uświ­a­da­mia, w jaki sposób eks­pa­n­sja ma­so­wej pro­du­k­cji wi­e­przo­wi­ny zagraża równo­wa­dze społecz­nej i śro­do­wi­sko­wej Ziemi. Uja­w­nia też ka­ta­stro­fa­l­ne ko­n­se­kwe­n­cje dla ludzi i śro­do­wi­ska, jakie wiążą się ze stale rosnącą in­du­stri­a­li­zacją prze­mysłu spożyw­cz­ego.

[ZWIASTUN]

Bilety: 8 zł

Szczegóły

Data:
20 lutego
Czas:
19:00 - 22:00
Wydarzenie Category:
Strona internetowa:
https://www.bilety24.pl/kup-bilet-na-sojalizm-57703?id=286316

Miejsce

Kino Muza w Poznaniu
ul. Święty Marcin 30
Poznan, Wielkopolska 61-767
+ Google Map