PKW instruuje jak tworzyć komitety wyborcze

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z zarządzeniem przez prezydenta wyborów do PE, opublikowała szczegółowe informacje o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego, komitetu wyborczego partii politycznej i komitetu wyborczego wyborców. To pierwsza z czynności ujętych w kalendarzu wyborczym; termin jej wykonania upływa 8 kwietnia.
Komitet koalicyjny – niezbędna umowa koalicyjna

PKW przypomina, że zgodnie z Kodeksem wyborczym, partie polityczne mogą zawierać między sobą umowy w sprawie utworzenia koalicji wyborczych w celu wspólnego zgłaszania kandydatów. Partia polityczna może wchodzić w skład tylko jednej koalicji wyborczej. Umowę o zawiązaniu koalicji zawierają organy partii politycznych upoważnione do reprezentowania partii na zewnątrz.
Partia, która wchodzi w skład koalicji wyborczej, nie może zgłaszać kandydatów samodzielnie.

Czynności wyborcze w imieniu koalicji wykonuje koalicyjny komitet wyborczy. W jego skład wchodzi co najmniej 10 osób wskazanych przez organy partii. W szczególności taki komitet powołuje
pełnomocnika wyborczego, upoważnionego do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, oraz pełnomocnika finansowego, odpowiedzialnego za gospodarkę finansową. Można być pełnomocnikiem tylko jednego komitetu wyborczego. Pełnomocnik finansowy nie może być kandydatem na posła do PE oraz funkcjonariuszem publicznym, a więc m.in. posłem, radnym, sędzią, prokuratorem, urzędnikiem państwowym, żołnierzem zawodowym.

Nazwa koalicyjnego komitetu musi zawierać w pierwszej kolejności wyrazy „Koalicyjny Komitet Wyborczy”, bądź skrót “KKW”, a następnie nazwę koalicji wyborczej lub skrót nazwy tej koalicji. Nazwą koalicji wyborczej mogą być również nazwy partii politycznych tworzących koalicje wyborczą lub skróty nazw tych partii, wynikające z wpisu do ewidencji partii politycznych. Ten dugi człon nazwy nie może liczyć więcej niż 45 znaków drukarskich ze spacjami.

Zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego PKW będzie przyjmować do 8 kwietnia do godz. 16.15. Wśród dokumentów dołączanych do zawiadomienia powinna znaleźć się decyzja co do proporcji podziału dotacji podmiotowej pomiędzy partie wchodzące w skład koalicji. Brak umowy w tym zakresie spowoduje wypłatę dotacji każdej partii w równych częściach. Komitet może też dołączyć symbol graficzny w formie papierowej oraz elektronicznej.

PKW ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia, bądź wezwanie do usunięcia wad. Jeśli w terminie 5 dni wady nie zostaną usunięte, PKW odmawia przyjęcia zawiadomienia. Na tę decyzję przysługuje skarga do Sądu Najwyższego.

PKW zwraca uwagę, że dopiero od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można wykonywać czynności wyborcze – zbierać podpisy poparcia dla list kandydatów, pozyskiwać i wydatkować środki finansowe (po uprzednim otwarciu rachunku bankowego), prowadzić agitację wyborczą. Środki finansowe koalicyjnego komitetu wyborczego mogą pochodzić wyłącznie z funduszy wyborczych partii politycznych wchodzących w skład koalicji wyborczej.

Komitet partii – finansowanie wyłącznie z funduszu wyborczego

Funkcję komitetu wyborczego partii politycznej pełni organ partii upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz. Partia może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy dla samodzielnego zgłaszania kandydatów na posłów do PE oraz ustanowić tylko jednego pełnomocnika wyborczego i jednego pełnomocnika finansowego. Co do osób będących pełnomocnikami komitet wyborczy partii obowiązują takie same zastrzeżenia jak komitet koalicyjny.

Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi zawierać w pierwszej kolejności wyrazy „Komitet Wyborczy”, bądź “KW”, a następnie nazwę partii lub skrót nazwy tej partii, wynikające z wpisu do ewidencji partii politycznych. Nazwa musi się zmieścić w 45 znakach.

Zasady zgłaszania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego partii i ew. skarg są identyczne jak w przypadku komitetu koalicyjnego. Podobnie czynności wyborcze “KW” może podejmować dopiero po wydaniu przez PKW postanowienia o przyjęciu zawiadomienia. W tym przypadku środki finansowe mogą pochodzić wyłącznie z funduszu wyborczego tej partii politycznej, utworzonego na podstawie przepisów ustawy o partiach politycznych.

Komitet wyborców – 15 osób, tysiąc podpisów

Komitet wyborczy wyborców mogą utworzyć obywatele, w liczbie co najmniej 15, mający prawo wybierania. Musza oni sformułować pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu, z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL (a w przypadku obywateli UE — numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość). Z treści przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika, by obywatele tworzący komitet wyborczy wyborców musieli stale zamieszkiwać w okręgu wyborczym, w którym komitet zamierza zgłaszać listy kandydatów na europosłów.

Komitet wyborczy wyborców pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego powołuje ze swego grona.

Nazwa takiego komitetu musi zawierać w pierwszej kolejności wyrazy „Komitet Wyborczy Wyborców”, bądź “KWW” a następnie właściwą nazwę komitetu. Nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego utworzonego przez wyborców muszą być różne od nazw lub skrótów nazw partii politycznych lub organizacji wpisanych do ewidencji czy rejestru. Nazwa komitetu wyborczego powinna odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Nie może być dłuższa niż 45 znaków drukarskich.

Komitet wyborczy wyborców musi zebrać co najmniej 1 tys. podpisów obywateli mających prawo wybierania, popierających jego utworzenie. Nie muszą być to wyborcy stale zamieszkujący w okręgu wyborczym, w którym komitet zamierza zgłaszać listy kandydatów na europosłów.

PKW, przyjmując zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, sprawdza także wykaz 1 tys. obywateli popierających utworzenie komitetu. Pomyłki w wykazach często dotyczą adresu zamieszkania wyborców. Adres musi obejmować nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. W miejscowościach, w których nie ma ulic, konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Dopuszczalne jest posłużenie się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami.

Komisja zwraca uwagę, że usunięcie wady zawiadomienia polegającej na braku wymaganej liczby podpisów poparcia, może być dokonane tylko do 8 kwietnia do godz. 16.15. W przeciwnym razie PKW odmówi przyjęcia zawiadomienia.

Gdy “KWW” otrzyma pozytywne postanowienie może zacząć zbierać podpisy poparcia, pozyskiwać środki finansowe, prowadzić agitację wyborczą. W tym przypadku fundusze wyborcze mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie RP oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami.

Liczba członków komitetu wyborczego wyborców przez cały okres kampanii nie może być mniejsza niż 15 osób, w przeciwnym razie Kodeks wyborczy nakazuje rozwiązanie komitetu.

woj/

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze